כנס החוקרים השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק

27 December 2018, 8:30 - 15:30 
 

00-08:30 0 התכנסות
09:30-09:00 דברי פתיחה
פרופ' איציק בן ישראל, ראש המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק ויו"ר סדנת יובל נאמן למדע
טכנולוגיה וביטחון
גילי דרוב היישטיין, מנהלת המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק
עינן ליכטרמן, ראש תחום בכיר מו"פ וטכנולוגיות, אגף אסטרטגיה והתעצמות, מערך הסייבר הלאומי,
משרד ראש הממשלה
0:50-09:30 1 הצגת מחקרים: מושב ראשון
Detecting Cryptocurrency Scams and Measuring Cryptocurrency Quality / Prof. Neil Gandal, Berglas
School of Economics
Reconciling Cyber-Security Research with Privacy Law: The Video Analytics and Medical Image
Analysis Examples / Prof. Nahum Kiryati, School of Electrical Engineering
A Novel Technology for Detecting Deceptive Behavior / Dr. Dino Levy, Coller School of Management
Evolving Cyber-threats and Countermeasures: Mathematical, Behavioral and Legal Perspectives /
Prof. Joachim Meyer & Omer Peled, Iby and Aladar Fleischman Faculty of Engineering
11:10-10:50 הפסקת קפה
2:50-11:10 1 הצגת מחקרים: מושב שני
The Dynamics and Geography of the Cybersecurity Industry / Prof. Tali Hatuka, Department of
Geography and Human Environment
Mobile Phone Data for Society and Privacy for the Individual: From the Conflict to a Synergy in
Transport Flows Analysis / Prof. Itzhak Benenson, Faculty of Social Sciences
The Deterrence Strategies of Non-States Cyber Actors / Dr. Amir Lupovici, School of Political Science,
Government and International Affairs
Advanced Attacks against Internet Security Protocols / Prof. Yuval Shavitt, Iby and Aladar Fleischman
Faculty of Engineering
Lior Tabansky, Head of Research Development, Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center
3:40-12:50 1 ארוחת צהריים
15:00-13:40 הצגת מחקרים: מושב שלישי
Secure Shared Learning in Healthcare: Inference of Hospital Infection Risks / Dr. Adi Akavia, Department
of Electrical Engineering and Computer Science, Dr. Iris Shahar, Gertner Institute
Non-Public Hacks / Dr. Roy Zuckerman, Coller School of Management
Towards Higher Accuracy of Behavioral Big Data Analysis: Using Qualitatively Augmented Hierarchical
Classifier Algorithms / Prof. David G. Schwartz, Graduate School of Business, Bar-Ilan University
Memory Access Safety-Checking Tools for Programs that Share Memory with Devices /
Dr. Adam Morrison, School of Computer Science
5:30-15:00 1 דיון וסיכום

 
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>